0

برچسب: 745

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۹ موضوع ماده ۱۷۲

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۹ موضوع ماده ۱۷۲   اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط...
 
ادامه مطلب