0

برچسب: 2109938

ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱

ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ شماره: ۲۱۰/۹۹/۳۸ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ امور مالیاتی شهر...
 
ادامه مطلب