0

برچسب: معافیت مالیاتی مشاغل سال 99

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ تبصره ماده 100

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ تبصره ماده 100 بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۹۹/۵/۱۱ بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (هـ)...
 
ادامه مطلب