0

برچسب: ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۹ موضوع ماده ۱۷۲

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۹ موضوع ماده ۱۷۲   اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط...
 
ادامه مطلب