0

برچسب: بخشنامه 2009947

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ شماره: ۲۰۰/۹۹/۴۷ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۴۷ مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و...
 
ادامه مطلب