0

رزومه کاری محمد جواد عظیمی فرد

محمد جواد عظیمی فرد

بخشی از رزومه محمد جواد عظیمی فرد

نویسنده کتاب قانون مالیات را قورت بده

مدرس دوره های مالیاتی و حسابداری

وکیل مالیاتی در تهران و شهرستان ها