0

معافیت هر ساله قانون بودجه سنواتی

در این صفحه معافیت مالیاتی هر ساله و حدنصاب مالیات و دیگر احکام مالیاتی قرار می گیرد.